Skip to main content

Polityka prywatności

W niniejszym dokumencie określamy podstawy prawne przetwarzania oraz sposoby zbierania i wykorzystywania danych osobowych a także przedstawiamy informacje na temat praw osób fizycznych.

Podane dane osobowe wykorzystujemy w celach określonych w niniejszym dokumencie lub w innym celu wskazanym w momencie ich przekazania Bisontes Group Sp. z o.o.

Wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby uważa się za „Dane osobowe”. Poprzez wyrażenie zgody, zgadzasz się na zbieranie, używanie i dzielenie się informacjami zgodnie z Polityką Prywatności. W przypadku zbierania i wykorzystywania danych osobowych, chcemy zachować przejrzystość w zakresie podstawy i sposobu przetwarzania danych osobowych.

Administrator danych

Administratorem danych jest Bisontes Group Sp. z o.o. z siedzibą w 17-200 Hajnówka, ul. Białowieska 42.

Dane osobowe Usługobiorcy i Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2016/679 z dnia 27.4.2018 oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

Nie ustanowiono Inspektora Danych Osobowych ze względu na małą ilość danych osobowych oraz przetwarzanie ograniczone do obsługi bieżących zleceń.

Przetwarzanie

Bisontes Group Sp. z o.o. zbiera i przetwarza dane osobowe zgodnie z i na potrzeby oferowanych i realizowanych usług. Przetwarzając dane osobowe, zbieramy informacje, które przekazujesz bezpośrednio nam, korzystając lub planując skorzystać z naszych usług. W zależności od tego, której usługi to dotyczy, możemy zbierać różne informacje o Tobie.

Osoby kontaktujące się z nami informujemy, że

  • Państwa dane pozyskaliśmy w toku dotychczasowej współpracy lub ze źródeł publicznie dostępnych i są przetwarzane na podstawie RODO do realizowania przez firmę Bisontes Group Sp. z o.o. usług i sprzedaży, a także do informowania Państwa o naszych usługach i produktach. Te dane mogą być zawsze usunięte lub ich przetwarzanie ograniczone po złożeniu przez Państwa stosownego wniosku.
  • Dane osobowe Państwa mogą obejmować imię i nazwisko, stanowisko osoby kontaktującej się, numer telefonu, adres e-mail, dane teleadresowe pracodawcy oraz inne służbowe dane kontaktowe.
  • Realizując szereg różnych działań dla osób fizycznych mogą być zbierane takie dane osobowe jak dane identyfikacyjne, dane adresowe, dane kontaktowe. W przypadku realizacji Usługi – Projekty Unijne i udziału w szkoleniach dofinansowanych ze środków unijnych, gdy jest to wymagane prawem lub za zgodą osoby fizycznej, możemy zbierać dane, które są klasyfikowane do szczególnych kategorii danych.
  • W celu świadczenia usług, podpisywania umów i ich profesjonalnej realizacji zbieramy dane osobowe od naszych Klientów i osób wskazanych do kontaktu. Zbierane dane osobowe obejmują imię i nazwisko, stanowisko, dane teleadresowe pracodawcy, służbowy numer telefonu, adres e-mail.
  • Zbieramy dane osobowe w celu zamawiania i otrzymywania Usług, jak również świadczenia Usług na rzecz naszych Klientów. Wówczas przetwarzamy dane w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług.

Podstawa prawna i cel przetwarzania danych osobowych

Bisontes Group Sp. z o.o. przetwarza Twoje dane osobowe, ponieważ jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Tobą lub z Twoim pracodawcą lub zleceniodawcą, w tym do:
a)  świadczenia, utrzymywania i ulepszania Usług,
b)  zapewnienia właściwej obsługi Klienta,
c)  obsługi zgłoszeń, które do nas kierujesz (np. przez formularz kontaktowy),
d)  kontaktowania się z Tobą, w celach związanych ze świadczeniem Usług.

Ponadto przetwarzanie jest niezbędne dla dopełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Bisontes Group Sp. z o.o. z tytułu zrealizowanych umów (np. przepisy podatkowe, przechowywanie dokumentów i zapisów księgowych), jak również ze względu na realizację zadań związanych z prowadzoną działalnością, np. planowanie i organizacja pracy, raportowanie oraz analizowanie.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, którym jest:
a)  prowadzenie wobec Ciebie działań marketingowych, w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego własnych usług Bisontes Group Sp. z o.o. w związku z trwającymi umowami oraz kontynuowanymi w przyszłości,
b)  kontaktowanie się z Tobą w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, w szczególności i za Twoją zgodą, przez e-mail.

Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe są przechowywane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym podatkowych i rachunkowych, dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy, archiwizacyjnych.

Maksymalny okres przechowywania wynosi 10 lat od zakończenia wykonania umowy. Dane osobowe pozyskane w celach marketingowych oraz w celach przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną przechowywane są do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Przekazywanie danych osobowych stronie trzeciej

Powierzamy dane osobowe innym podmiotom tylko wówczas gdy zezwalają nam na to przepisy prawa. W odpowiednich umowach zawieramy postanowienia dotyczące środków bezpieczeństwa w celu ochrony danych i zachowania poufności. W związku z tym Twoje dane mogą być przekazywane:
a)  podmiotom współpracującym z nami, które udzielają nam wsparcia w zakresie prowadzenia naszej działalności i wykonują czynności z tym związane,
b)  podmiotom zewnętrznym, które zapewniają wsparcie techniczne dla naszych wewnętrznych systemów IT oraz zarządzania stroną www,
c)  organom nadzorczym, w odpowiedzi na żądanie udzielenia informacji, jeżeli ujawnienie jest zgodne lub wymagane przez obowiązujące prawo, regulację, proces prawny lub wniosek rządowy.

Możemy oferować funkcje udostępniania społecznościowego lub inne zintegrowane narzędzia, które umożliwiają udostępnianie treści lub działań podejmowanych w naszych Usługach za pomocą innych mediów. Korzystanie z tych funkcji umożliwia udostępnianie określonych informacji znajomym lub publicznie, w zależności od ustawień, jakie ustalasz z osobą trzecią, która udostępnia funkcję udostępniania społecznościowego, np. Facebook, LinkedIn, Twitter, Google+ i YouTube.

Przekazywanie danych do państw trzecich

Jeśli zajdzie konieczność informujemy, że możemy przekazywać Twoje dane poza Europejski Obszar Gospodarczy EOG w związku z korzystaniem przez nas z partnerów analitycznych (takich jak Google Analytics), aby analizować wykorzystanie i ruch w naszych Usługach. Jako przykład możemy wykorzystać partnerów analitycznych do analizy i pomiaru łącznej liczby unikalnych użytkowników naszych Usług. Twoje dane będą przekazywane do Stanów Zjednoczonych na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 12.07.2016.

Przysługujące prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem osoby fizyczne posiadają określone prawa dotyczące swoich danych osobowych, a administrator odpowiada za ich realizację. W sytuacji gdy Bisontes Group Sp. z o.o. jest administratorem danych i decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych, informujemy o Twoich prawach.

Prawo dostępu do danych osobowych – osoby fizyczne mają prawo dostępu do swoich danych, które jako administrator przechowujemy.

Prawo do sprostowania danych – jeśli Twoje dane są nieaktualne lub nieprawidłowe.

Prawo do usunięcia danych – jeśli Twoje dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub nie wyrazisz zgody na dalsze przetwarzanie danych.

Prawo do ograniczenia przetwarzania – jeśli zauważysz, że Twoje dane są nieprawidłowe, są przetwarzane niezgodnie z prawem, możesz żądać ograniczenia przetwarzania Twoich danych na czas pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych lub ich zgodność.

Prawo do wniesienia sprzeciwu – w dowolnej chwili, gdy przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się znalazłeś lub Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu.

W przypadku wyrażenia chęci skorzystania z tych praw, prosimy wysłać e-mail na adres iod@bisontesgroup.pl.

Masz prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji można uzyskać na stronie www.uodo.gov.pl.

Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 3 lipca 2020 r. i pozostanie w mocy z zastrzeżeniem wszelkich zmian w jej postanowieniach w przyszłości.